მეფუტკრეობაში აკრძალული ნივთიერებები


ქართული თაფლის ევროკავშირში ექსპორტის განხორციელებისათვის, დაუშვებელია თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქციის მწარმოებლების მიერ, ევროკავშირში აკრძალული ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენება.
კერძოდ: „ცხოველური წარმოშობის სურსათში ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და მათი კლასიფიკაცია მაქსიმალურ დასაშვებ ზღვართან დაკავშირებით” 2009 წლის 22 დეკემბრის ევროსაბჭოს რეგულაცია EC 37/2010 შესაბამისად.

მეფუტკრეობაში აკრძალული ნივთიერებებია:

1. Aristolochia ssp და მისგან დამზადებული პრეპარატები - Aristolochia spp. and preparations thereof;
2. ქლორამფენიკოლი - Chloramphenicol (ლევომიცეტინი);
3. ქლოროფორმი - Chloroform;
4. ქლორპრომაზინი - Chlorpromazine (ამინაზინი);
5. კოლხიცინი - Colchicine (კოლხიკუმი);
6. დაპზონი - Dapsone;
7. დიმეტრიდაზოლი - Dimetridazole;
8. მეტრონიდაზოლი - Metronidazole;
9.ნიტროფურანების ჯგუფი Nitrofurans - ფურალტადონი, ფურაზოლიდონი, ნიფუროქსაზიდი, ნიფურსოლი, ნიტროფურანი, ნიტროფურანტოინი, ფურადონინი, ნიტრფურათიაზიდი, ნიტროფურაზინი, ფურაცილინი, ნიტრომიდაზოლი;
10. რონიდაზოლი - lished Ronidazole